Press

Saznajte više
OBAVIJEST O OBVEZI ZAPRIMANJA E-RAČUNA
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 94/18.) javni naručitelji su od 01. prosinca 2018. godine obvezni u postupcima javne nabave zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi EU normi (2014/55/EU) te je istim zakonom predviđena i obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine.

Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu roba, usluga i radova proizašlih kao rezultat procesa javne nabave, odnosno na sve ugovore koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi, uključujući i jednostavnu nabavu – nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000 kuna. Zakon o e-računu odnosi se na cjelokupnu javnu nabavu pa tako i na tzv. nabavu putem narudžbenica te nabave male vrijednosti, odnosno bagatelnu nabavu.

Sukladno navedenom, kao javni naručitelj, Zagrebački velesajam d.o.o., počevši od 1. srpnja 2019 godine, obveznik je zaprimanja isključivo e-računa u skladu s EU normom, nastalih temeljem postupka javne nabave, uključujući i narudžbenice. Svi računi nastali kao rezultat postupka javne nabave koji nakon 1. srpnja 2019. godine pristignu u papirnom obliku ili putem maila u pdf formatu neće moći biti zaprimljeni i plaćeni, već će biti vraćeni kao neispravni. E-račun je račun koji je izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom obliku pogodnom za automatsku i strojnu obradu, što je isključivo XML format računa.

Zagrebački velesajam d.o.o., elektroničke račune zaprima putem FINA web aplikacije servis e-Račun za državu. Servis e-Račun za državu je centralno mjesto za zaprimanje svih e-Računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima Zakona o javnoj nabavi.